Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
24 posty 165 komentarzy

Hania_Elektorat

Hanna Kowalczyk - Jestem jeszcze na Neonie ze względu na posty pana B. Jeznacha, którego bardzo cenię.

Stosunek Elektoratu do "Deklaracji wiary"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polemika z tezami zawartymi w "Deklaracji wiary"

Punkt pierw­szy:"WIERZĘ w jed­ne­go Boga, Pana Wszech­świa­ta, który stworzył męż­czyznę i nie­wia­stę na obraz swój".

Elektorat - wiara jest prywatną sprawą każdego człowieka,

Punkt drugi:"UZNA­JĘ, iż ciało ludz­kie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nie­ty­kal­ne: ciało pod­le­ga pra­wom na­tu­ry, ale na­tu­rę stwo­rzył Stwór­ca, mo­ment po­czę­cia czło­wie­ka i zej­ścia z tego świa­ta za­le­ży wy­łącz­nie od de­cy­zji Boga. Je­że­li de­cy­zję taką po­dej­mu­je czło­wiek, to gwał­ci nie tylko pod­sta­wo­we przy­ka­za­nia De­ka­lo­gu, po­peł­nia­jąc czyny takie jak abor­cja, an­ty­kon­cep­cja, sztucz­ne za­płod­nie­nie, eu­ta­na­zja, ale po­przez za­płod­nie­nie in vitro od­rzu­ca sa­me­go Stwór­cę".

Elektorat – ciało człowieka jest pod jego opieką, ma prawo wspierać zachodzące w nim procesy, naprawiać wszelkie ich niedoskonałości, taki jest cel rozwoju medycyny i farmacji. Skoro człowiek zdobył wiedzę na temat procesu zapłodnienia, ma prawo zabezpieczać się przed nim albo pomagać nie mogącym posiadać dzieci, by mieli szansę na ich posiadanie. Eutanazja -to indywidualna decyzja człowieka, ma do niej prawo skoro stan zdrowotny przerasta jego możliwość radzenia sobie z nim.

Punkt trze­ci: "PRZYMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologic­znie i jest sposobem istnienia osoby ludz­kiej. Jest nobi­li­ta­cją, przy­wi­le­jem, bo czło­wiek zo­stał wy­po­sa­żo­ny w na­rzą­dy, dzię­ki któ­rym lu­dzie przez rodzicielstwo stają się 'współpracownikami Boga Sa­me­go w dzie­le stwo­rze­nia' - po­wo­ła­nie do ro­dzi­ciel­stwa jest pla­nem Bożym i tylko wy­bra­ni przez Boga i zwią­za­ni z Nim świę­tym sa­kra­men­tem mał­żeń­stwa mają prawo uży­wać tych or­ga­nów, które sta­no­wią sa­crum w ciele ludz­kim".

Elektorat – płeć nie jest tylko determinowana przez budowę ciała ale również przez samoświadomość człowieka. Edukacja powinna wspierać poczucie się męskie lub żeńskie człowieka ale nie może pozostawiać poza marginesem społecznym osoby, które nie identyfikują się ze swoja płcią określona budową swojego ciała. Celem życia jest bycie w zgodzie ze sobą – pod warunkiem nie krzywdzenia innych.

Punkt czwar­ty:"STWIER­DZAM, że pod­sta­wą god­no­ści i wol­no­ści le­ka­rza ka­to­li­ka jest wy­łącz­nie jego su­mie­nie oświe­co­ne Du­chem Świę­tym i nauką Ko­ścio­ła i ma on prawo dzia­ła­nia zgod­nie ze swoim su­mie­niem i etyką le­kar­ską, która uwzględ­nia prawo sprze­ci­wu wobec dzia­łań nie­zgod­nych z su­mie­niem".

Elektorat – człowiek powinien działać w zgodzie ze swoim sumieniem ale nie może nie liczyć się z sumieniem drugiego człowieka. Wypełniając określony zawód, świadczy się usługę bez dzielenia ludzi ze względu na ich rasę, poglądy itp.

Punkt piąty: "UZNA­JĘ pierw­szeń­stwo prawa Bo­że­go nad pra­wem ludz­kim, ak­tu­al­ną po­trze­bę prze­ciw­sta­wia­nia się na­rzu­co­nym an­ty­hu­ma­ni­tar­nym ide­olo­giom współ­cze­snej cy­wi­li­za­cji, po­trze­bę sta­łe­go po­głę­bia­nia nie tylko wie­dzy za­wo­do­wej, ale także wie­dzy o an­tro­po­lo­gii chrze­ści­jań­skiej i teo­lo­gii ciała".

Elektorat – prawa ustanowione przez społeczeństwo, obowiązują wszystkich jego członków. Prawa biorą pod uwagę opinie, oczekiwania wszystkich członków społeczeństwa, bez względu na wyznawana wiarę. Odejście od przestrzegania prawa, burzy ustalone normy danego państwa. Na tej podstawie każdy uzyskuje prawo do łamania innych praw, zawsze mogąc to tłumaczyć ich niezgodnością ze swoim sumieniem.

KOMENTARZE

 • @Autor
  "Wypełniając określony zawód, świadczy się usługę bez dzielenia ludzi (...)"

  Szanowna Autorka pragnie zatem zmuszania do świadczenia usług!
  Konsekwencją tego będzie brak takich usług.
 • -----------Autor
  --- ŁADNIE NAPISANE

  ja ELEKTORAT
 • I wszystko jasne:-)
  partia Elektorat z całą pewnością popłynie na fali.
 • @Jan Paweł 13:35:56
  http://popotopie.blogspot.co.uk/2014/07/jakie-niezwyke-przedmioty-zabra-ze-soba.html
 • Bardzo dobry i dzięki temu, że pozbawiony emocji i PR-u tekst
  Dobrze, że redakcja zauważyła i wypromowała. Społeczeństwo na drodze długich dyskusji wypracowało pewien konsensus, powiedzmy sobie szczerze, na tle innych krajów europejskich dość ostry w sprawie aborcji. Jednak grupa o skrajnych poglądach postanowiła wykorzystując Boga pozaprawną drogą wprowadzić swoje poglądy. Najpierw mieliśmy deklarację, później wdrożono to w życie, poprzez Chazana. Państwo zdało egzamin, Chazan dziś ponosi konsekwencje, na które całkowicie zasłużył. Prawo jest prawem szczególnie w tej sprawie, gdy zostało ono ustanowione po tylu konsultacjach społecznych i każdy musi go przestrzegać. Bezsprzecznie deklaracja ta jest atakiem na ład społeczny w Polsce.
 • ----------OSZUŚCI niczego nie zbudują -FUNDAMENT jest FAŁSZYWY
  http://www.youtube.com/watch?v=SKoeIOfISu8&list=UUpdXoN2J3Irki8-9AWqtEsA
 • @Zawisza Niebieski 18:56:11
  //Najpierw mieliśmy deklarację, później wdrożono to w życie, poprzez Chazana. Państwo zdało egzamin, Chazan dziś ponosi konsekwencje, na które całkowicie zasłużył.//

  Chazan to w języku jidysz Kantor.

  A jak to jest tam w Izraelu, jak wiadomo rządzą tam ortodoksi.
  Taki Ovadia Yosef, zmarły niedawno główny rabin Izraela miał 11 dzieci, w tym raz bliźniaki. Bliźniąt w Izraelu jest coraz więcej ponieważ Halacha nie zabrania in vitro.

  to tak off-topic
 • @Arjanek 19:55:28
  Już dawno przyjąłem zasadę nie tłumaczenia nazwisk. Inaczej jednego z prezydentów USA musiał bym nazywać prezydentem "krzakiem". Nie zwykłem również dzielić ludzi względem ich narodowości, w każdym narodzie spotkamy ludzi wielkiego serca i gnidy ludzkie. Dla mnie Chazan popełnił przestępstwo, złamał prawo Polski i za to poniósł słuszną karę. Mam nadzieję , że poniesie również adekwatne konsekwencje finansowe. Nikt nie ma prawa decydować za drugiego. Każdy kto namawia do rodzenia dzieci o których z badań wiadomo że są mocno zdeformowane winien być obciążony alimentami na utrzymanie tego dziecka. Tylko i wyłącznie rodzice są władni do podejmowania takich decyzji, nikt więcej, a jeśli chcesz za nich tę decyzję podejmować, ponoś również koszty finansowe. Nie ma tak, ja za ciebie zdecyduję, a potem ty się bujaj ze skutkami mojej decyzji. Za swoje decyzje trzeba ponosić konsekwencje.
 • @LordConqueror 20:08:45
  Mówisz, nie zabijaj - to zasada uniwersalna. Jesteś wegetarianinem? Prawo boskie, które obowiązuje w świecie zwierząt dzikich mówi wyraźnie. Jednostka niepełnosprawna staje się pokarmem drapieżników. Tylko jednostki w pełni sprawne powinny dawać potomstwo. TO jest prawo Boskie. Bóg chrześcijan jest Bogiem surowym, mściwym. Dopiero Marcjan którego teorie Kościół odrzucił, ale pozostawił sobie jego teorię dualizmu Boga wprowadził widzenie, że Bóg jest dobry i miłościwy. Dziś człowiek postawił się w pozycji Boga. Ja będę te wszystkie jednostki ratował, nawet te, które nie są w stanie przeżyć. To zrobił Chazan, złamał przysięgę Hipokratesa. Po pierwsze nie szkodzić. On zaś swoimi decyzjami doprowadził do poważnego uszczerbku zdrowia tej kobiety, opóźnienia dnia, kiedy będzie mogła podjąć kolejną próbę posiadania potomka. Złamał prawo Boga i ludzi.
 • @Nathanel 20:19:18
  Widzisz, własne czyny powodują strach. Kasujesz wpisy innych więc boisz się, że tu cię tak potraktują. Grzech wywołuje strach. Dlatego się boisz. Osobiście nie znam autorki, nie wiem czy jest z gatunku tych, co się boi niezależnej myśli, czy też nie. Mam nadzieję, że jednak jest człowiekiem o otwartym umyśle, który potrafi rozmawiać posługując się argumentem, nie banem.
 • @Nathanel 20:19:18
  Nie polemizuję z" idiotyzmami" gdyż wszelka, jakoakolwiek polemika mogła by je "uwiarygodnić". Śmieci też wyrzucam do kosza bez żadnego przeglądania.

  Ja też.Z jedynką.
 • -------------fakty
  http://www.youtube.com/watch?v=8zxGJHgIaJw#t=12
 • @ninanonimowa 22:00:17
  http://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/19/katolicki-wandalizm-i-pogarda-wobec-matki-natury/#comment-37850
 • Brawo, Pani nauczycielko!
  Takiej właśnie postawy szerokich szarych mas elektoratu oczekują rządzący tym światem: idealnych niewolników, którzy myślą, że są wolni, bo mogą wrzucić co jakiś czas kartkę do urny wyborczej, albo wybrać sobie płeć, religię, czy też ulubioną dewiację seksualną - nie zauważywszy całej reszty nakazów, zakazów, praw, przepisów, rozporządzeń, wytycznych i zaleceń, do których się stosują. Tacy niewolnicy będą zadowoleni i będą czuli się wolni w każdym totalitaryzmie - czy to socjalizm, komunizm czy faszyzm i nigdy nie będą wiedzieli, dlaczego są nieszczęśliwi.

  Jeśli tacy nauczyciele jak Elektorat uczą polskie dzieci, to nic dziwnego, że Polska znika w oczach, a przyszłość zapowiada się jeszcze bardziej ponuro.

  Pomijając, jakże idiotyczna jest sama idea tego wpisu: Jeśli Elektorat twierdzi, że "wiara jest indywidualną sprawą każdego człowieka", to po co w ogóle ta polemika?
  Czyżby po to, aby Elektorat mógł starać się przekonać innych, że powinni wierzyć w to, w co wierzy Elektorat?
  Czy może wiara jest indywidualną sprawą każdego człowieka, tak długo, dopóki człowiek nie wierzy w Boga - bo w takim wypadku Elektorat ma problem z tą "indywidualną sprawą" innego człowieka?

  Suweren
 • @
  Nauczyciele, jasssny gwint.........
 • @ninanonimowa 22:33:33
  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2014/03/sowa-sowa-sowa-prawda-nie-musisz-tego.html
 • @Lotna 22:42:56
  Lotna - nie byłoby polemiki, gdyby indywidualne poglądy nie wpływały na życie i uczucia innych. Jeżeli wolność kojarzy Lotna z okolicznościami zewnętrznymi - współczuję i zachęcam do zbudowania wewnętrznej wolności opartej na znajomości siebie.
  Dziękuję Zawiszy za komentarze :) (jestem wegetarianką).
 • @Hanna Kowalczyk 22:55:47
  Proszę sobie współczuć, nie mnie i martwić się o własną wolność i znajomość siebie. Poza tym dobrze jest nie zakładać czegokolwiek o innych, chyba, że Elektorat jest jasnowidzem.
 • @ zawisza niebieski pisze albo raczej nie bardzo wie co pisze
  mianowicie pisze ,,jest to zamach na lad spoleczny,, i prawo ustanowione w konsultacjach spoleczny musial bym tu a znacznej czesci powturzyc sluszne argumenty pana lorda . co muglbym oddac od siebie wydaje mi sie ze pan panie zawisza nie rozumie niczego powiem wiecej pan nie rozumie absolutnie niczego. procesy transformacyjne jakie obecnie przebiegaja w ramach calej cywilizacji sterowane sa przez waska grupe ludzi kturzy poprzez ponadnarodowe tajne i pol tajne stowarzyszenia i fundacje realizuja cele ktorym zasadniczym i koncowym ma byc globaln a i bezwgledna dyktatura. w artykule wojna kultor w tym szalenstrwie jest metoda ,,opisano dokladnie w jaki sposob to osiagnac ,. ten lad spoleczny jaki jest jest plaszczyzna do dalszych dzialan konsekwencja ktorych czlowiek zostanie sprowadzony do rzeczy stwierdzenie ze cos zostalo wykute w konsultacjach spolecznych to po prostu kretynizm polece tu np s.tyminskiego i jego artykol,,rosja najwieksza grabiez xx w . czy zaklada pan zawisza ze elity usa zalozyly i sfinansowaly trzw opozycje z mysla o dobru polskiego spoleczenstwa zrelatywizowanie wartosci zycia jest w tych programach okreslone jako najwazniejszy cel by przejac calkowita wladze nad czlowiekiem kiedy sie tego dokona poprzez sterowanie obyczajowoscia kultura ,edukacja ,mediami nie bedzie juz odwrotu od systemu duzo gorszego nisz faszyzm i bolszewizm na stronie prison planet pl jest plik zatytulowany lub tak sekwencja slow w tytule o ile dobrze pamietam ,, dajcie nam do wychowania tylko jedno pokolenie a bedziemy mieli pelnie wladzy . swgo czasu w polityce byl artykol o niejakiej sloniuszy ktura w stanach uczyla sie twozenia systemow emerytalnych od ideologow globalizmu czyli nawet to jest produktem elit tak samo edukacja spoleczenstwo w sporej czesci zostalo sprowadzone do poziomu infantylnych powtarzaczy niezdolnych do logicznej oceny zeczywistosci ale tez itakie sa zalozenia globalnych elitby spoleczenstwa poprzez procesy edukacyjne pozbawic umiejetnosci myslenia fundacja rockefelera pisze programy edukacyjne juz dla przedszkolakow o jakim tu konseksusie spolecznym mozna mowic kiedy system sprawowania wladzy nie pozwala na realizacje interesu narodu cala ta zeczywistosc zostala zaprojektowana sto lat temu pisze o tym michalkiewicz pisze o tym prof giertych w art ,,plany dobrych niemcow,, sytuacja polski i polakow nie jest konsekwencja nieudolnosci polskiego spoleczenstwa ale wielkiego oszustwa i skrytego zrealizowania planow ktore sa nieludzkie i zaborcze w stosunku do polako0w i innych narodow mowienie o konsensusie to kpina z rozumu obejzyj sobie zawiszo film,, esoteric agenda,, albo ,,end game,, przeczytaj art ,,nowa epoka barbazyncow,, to sie dzieje szczegolow mozna by tu podac tysiace czy sadzisz ze ludzie w ramach konsensusu chca ludobujstwa chca tyrani a przeciez takie beda konsekwencje podwazenia nienaruszalnosci zycia.doprawdy trzeba byc slepcem by nie dostrzegac tych procesow spojz co sie dzieje w medycynie obejzyj film dr rath kartel farmaceutyczny obejzyj film wezwanie do przebudzenia ,, czy smiertelny zastrzyk prawdziwa chistoria szczepien,, noowe regulacje prawne np w kwesti szczepie n juz zachaczaja o ludobujstwo czy regulacje prawne kture wymuszaja przyjmowanie szczepinek z wirusem raka to tez twym zdaniem element pozytywnego prawa czy moze tylko blad ludzki niewiedza przypadek jesli tak myslisz to naprawde niczego nie rozumiesz............
 • @
  Na pewno teraz oberwę ale jeżeli myślicie ze te bzdety o których teraz rozmawiacie są dla istnienia Polski aż tak ważne grubo się mylicie.
  Coraz mniej czasu zostało do naszych "ostatnich" wyborów a wy o dupie Maryni lub wojnie na wschodzie albo w Palestynie. Zegar klika a w kraju wciąż propolskiej siły brak. Czas minie i wszyscy jak zawsze zostaną z PO,
  PiS-em i "kwiatkiem wolności" JKM kisząc się i kwicząc jako że żyć się odechciewa.
  Na dzień dzisiejszy to wszystko o czym rozważacie jest nieważne.
  Wyciągniecie Polski z polityczno-gospodarczego szamba jest najważniejsze.
  Zegar tyka.
 • @Stara Baba 23:06:40
  ------ jest Pan w BŁĘDZIE -wiekopomnym błędzie !!

  -----POLSCE już NIC !! nie pomoże ---------chyba ,że !! odfałszowanie HISTORII -HISTORYCZNY RACHUNEK CIĄGNIONY pozwoli na !! ZROZUMIENIE przyczyn klęsk narodowych --zrozumienie/ napisanie PLANU naprawczego

  -----------------BÓG / HONOR /OJCZYZNA -------WZNIOSŁE ale ZAWSZE !!! przynoszące Polsce -------CIERPIENIE/ ŁZY / ŻAŁOBĘ /ROZBIORY

  ------WYBORY powiadasz Pan ! --znowu ?? jak od stuleci !!!!! POLAKOKATOLIKÓW ?? W SKÓRZE, KTÓRYCH SIEDZI !!

  -------------BEZKARNY WRÓG ---------------------

  --------------CZAS na SŁOWIAN !!!!!!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=9aQnBnmYpug&list=UUpdXoN2J3Irki8-9AWqtEsA
 • @Zawisza Niebieski 20:52:11
  Prawo może jedynie zabraniać, lecz nie może nigdy zmuszać do wykonania jakiejkolwiek czynności. Jeżeli zmusza, to zamiast być prawem jest zwykłym dyktatorskim wymuszeniem.
  Ponieważ nikt nie ma prawa decydować za drugiego.
  Dlatego też Chazan miał pełne moralne prawo postąpić tak, jak postąpił.

  Natomiast Chazan wcześniej jako dyrektor szpitala, podpisując konktrakt z NFZ na wykonywanie wszystkich świadczeń, zobowiązał się także do wykonywania aborcji w określonych prawem przypadkach. Za niedotrzymanie tej umowy został pozbawiony stanowiska - jak najbardziej słusznie, bo powinien kontraktu z NFZ nie podpisywać zgodnie ze swoimi poglądami.
 • @ninanonimowa 23:28:54
  "----- jest Pan w BŁĘDZIE -wiekopomnym błędzie !! "

  Nie, droga Pani, nie jestem w błędzie.
  PS: ja nie sugeruje aby iść na wybory, ja sugeruje aby zorganizować wybory a to jest różnica!
 • ------------------WYBORY !!!! mają wyglądać TAK !!!!!!!!!!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=dpgfnPqN9GA
 • @programista 23:38:37
  Prawo niestety zmusza do pewnych zachowań. Przykładowo, mam ochotę bawić się do rana, jednak po 22 muszę zachować ciszę, przynajmniej w zakresie, by nie przeszkadzać innym.
  W pozostałych sprawach masz rację. Pan Chazan pobierał pensję z NFZ, czyli ze składek społecznych stąd zobowiązany jest postępować zgodnie z ustaleniami kontraktu, a te obejmują również te sprawy. Oczywiście p. Chazan może założyć własny szpital (gabinet), wybudować go z własnych pieniędzy i wtedy stanowić tam własne prawa. Nikt mu tego nie zabroni, o ile nie podpisze kontraktu z NFZ. Jak na razie, to chciał się rządzić w szpitalu pobudowanym z pieniędzy społecznych i opłacanym z funduszy NFZ.
 • @LordConqueror 22:34:46
  Jak widzisz ze swojej wypowiedzi jesteś ignorantem w sprawach w sprawach prawa naturalnego, w sprawach religii również, ale to głębsze rozważania, jeśli chodzi o nazistów, to byli oni bardzo religijni, ostatecznie papież nazistów Pius XII bardzo za ich powodzenie się modlił. Brak ci podstaw wiedzy o historii religii, co już nie raz udowadniałem.
 • Ładnie to pani napisała
  Ładnie to pani napisała pani Haniu- elektorat ale nie napisała pani sedna. Sedno to jest to czy pani uważa że Kowalskiego pieniądze ma wydawać sam Kowalski czy też pieniądze Kowalskiego powinny być wydawane przez budżet. Jeśli wyznaje pani pierwszą opcję - to znaczy że jest pani moją koleżanką, którą darzę wielkim szacunkiem za Jej przekonania religijne. Jeśli jest pani za opcją aby Kowalskiemu odbierać jego pieniądze i wydawać je przez budżet - muszę pani oznajmić iż jest pani osobą o poglądach lewicowych (socjalistycznych) i mimo głoszenia treści zgodnych z Ewangelią trafi pani co najmniej do piekła i diabły dupę pani będą kłuły aż do Sądu Ostatecznego. A ja stary grzesznik załatwię sobie urlop z kotła i też będę paniną sempiternę zajadle maltretował.
 • ----------------cierpienie --biblijny potop -Bogu nie wyszło !!!!!!!!!
  -------------my !!! nauczymy was -------kochać --------albo

  http://www.youtube.com/watch?v=6wL_RfOmJsQ
 • @jan 23:05:36
  Boże jedyny, panie Janie, słownik ortograficzny się kłania w pas. Tego w języku polskim naprawdę czytać się nie da. Jeśli Pan jednak mówi o konsensusie społecznym, to powiem Panu, że większość i to znakomita Polaków zgadza się w obecnym stanem prawnym. Jest on wypośrodkowaniem między oszołomami "twórcami deklaracji: i oszołomami chcącymi uznać aborcję jako środek regulacji poczęć. Co do "wiadomych sił" które oczywiście chcą zniszczyć Polskę nie będę się wypowiadał. Nie raz byłem przeciwnikiem wszelkich teorii spiskowych. Uważa Pan, jak pewien niedouczony ksiądz, że szczepionki to całkowite zło? On też wymyślił, że szczepionki powstają z tkanek dzieci po aborcji. Skąd taka wiedza, że szczepionki niosą wirus raka, co to jest wirus raka? Niech Pan poczyta o nowotworach, tyle, że nie z dzieł oszołomów, a dzieł medycznych.
 • @LordConqueror 00:27:22
  Co, argumentów zabrakło, idziemy w obrażanie? Typowe zachowanie ludzi którym wydaje się, że są katolikami, choć o chrześcijaństwie pojęcia nie mają.
 • ------------ mam koleżanki -które pracują -w różnych dziwnych miejscach
  http://fakty.interia.pl/swiat/news-irlandia-796-dzieci-pochowanych-w-szambie-obok-klasztoru,nId,1437616
 • @Zawisza Niebieski 21:09:12
  Znałem jednego Zawisze który na mnie donosił. Krewny twój? Ta babina podchodziła do in vitrio kolejny raz. Za MOJE(!!!) pieniądze!! Czemu o tym cicho? Czemu nie rodziła za pierwszym potworkiem? Za drugim? kto ich wyskrobał? Jeśli sie powołujesz na Prawo Boskie to zastanów się dlaczego Bóg uczynił tą kobietę jałową? Drapieżniki, wegetarianizm.. Pieprzy ci się we łbie na funty szterlingi. Jak nie zjem krowy to będzie bidula zdychać gdzieś na łące w wielkiej męce bo żywej jeszcze - psy, lisy, koty i co się trafi będzie rwać mięso z dupy ale i z pyska. I to bez znieczulenia. Lwa żrą hieny. Sarenkę lisy i wilki. A ja jednym bezbolesnym strzałem kładę sarenkę na trawkę i po kłopocie. Wszystko ci się popie...doliło bo przecież stoisz ze zwolennikami eutanazji którym właśnie prof. Hazan jest wysoce nieprzychylny. Pasujesz Zawisza do tych o których Lec napisał: "Całe życie nie wiedział, że ma na dupie przedział!". Idź do Anki Grodzkiego niech cię przytuli.
 • @Hanna Kowalczyk 22:55:47
  Gdyby cię posłuchano - wszystkie krowiny, koziny, wieprzusie, baranki, kureczki musiałyby przejść okres odchodzenia będąc za życia rozszarpywane przez wilczki, liski, tygrysy syberyjskie a nawet przez delikatne ślimaczki. Z ciebie jest dobra hitlerówa!
 • @antares 00:40:47
  http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,139890973,139897664,Re_to_adoptujcie_porzucone_dzieci.html
 • @antares 00:40:47
  Wyzywanie osób od "hitlerowców" łagodnie powiedziawszy jest naprawdę nie na miejscu.

  ps: pewnie lubi pan Spartan nie mówiąc już o Hollywoodzkich na ich temat produkcjach? No właśnie a przecież to u nich słabe, kalekie dzieci porzucano w górach lub zrzucano ze skały. Słabowite dzieci nie nadawały się na wojowników ani na matki. No popatrz co za faszystowski świat.
  A jaka piękna legenda.....? (to tylko sarkazm)
 • @antares 00:34:50
  Zostaw pana Chazana, zapytaj się najpierw ile w swojej karierze wykonał aborcji? Potem będziemy i jego moralności rozmawiali. Zapytaj jak tam u niego z innym sakramentem, sakramentem małżeństwa? Idealny wzór do naśladowania przez katolika, prawda?

  W każdym szpitalu kobiecym wykonuje się corocznie setki zabiegów po poronieniu i co uważasz, że należy zostawić kobietę tak jak jest. Jak umrze, to bóg tak chciał? Chcesz wrócić do poglądów średniowiecza? Modlitwa i upuszczanie krwi jako jedyna porada medyczna?

  Zatrudnij świadka Jehowy przy transfuzjach krwi i okaże się, że mu sumienie zabrania podać krew w czasie operacji, tak? Lekarz ŚJ nie przepisze ci leków krwiopochodnych, bo mu sumienie zabrania? Medycyna jest nauką a nie szamaństwem.

  Kto mówi o eutanazji, mówimy o usunięciu płodu, który stwarzał zagrożenie dla zdrowia matki i nie miał szans życia. Dziś już nie żyje. Sam mam w rodzinie przypadek dość podobny. Oni zdecydowali się na poród, on, bo mu Kościół namotał, ona, bo kocha jego. Dziecko przeżyło 2 godziny. Nie było in-vitro, nie było żadnych innych rzeczy, których Kościół zabrania. Długo z nią rozmawiałem o tych sprawach i wiem, że te decyzje powinna podejmować rodzina a nie obcy, co mu coś tam sumienie nakazuje.

  Drapieżniki, wegetarianizm, a powiedz mi, przecież każde życie należy chronić, prawda? Więc dlaczego zabijasz albo zjadasz ofiary zabójstwa? Czy świnia, krowa nie jest stworzeniem bożym? Dlaczego Bóg stworzył drapieżniki, skoro każde życie należy strzec?
 • ---------- nastał czas rodzenia się HYBRYD
  http://www.youtube.com/watch?v=4Kr_ReiZuSo
 • @LordConqueror 00:43:39
  Popatrz na swą wypowiedź i powiedz, dlaczego ludzie podpisujący się pod katolicyzm takiego języka używają? A gdzież przykazanie, nie mów fałszywego świadectwa...? Od spraw szamba są lepsi od ciebie specjaliści, niejaki Tadeusz R, określił tym słowem pierwszą damę Rzeczypospolitej a dwóch rycerzy Jarosław i Lech (mąż obrażonej) uszy po sobie położyło i udawali, że to deszcz pada a nie szambem ich oblewają. Więc szambo zostaw lepiej w spokoju, niech sobie do oczyszczalni jedzie.
 • @ninanonimowa 00:56:18
  http://www.youtube.com/watch?v=HaupxeDqU6Q
 • @Nathanel 00:55:14
  I chwała Panu za to. Co prawda skasował mi Pan ze dwie wypowiedzi, które były na temat i kulturalne, choć kontrowersyjne w stosunku do Pana poglądów, no ale żalu nie czuję. Wybaczanie jest najwyższą cnotą.
 • ------------ MY SŁOWIANIE --dzieci BOGA
  http://kafeteria.pl/ziu/badania-prenatalne-a_2239
 • @ninanonimowa 01:23:21
  http://www.youtube.com/watch?v=BB0PCBYkYYo
 • @LordConqueror 23:01:15
  Oczywiście, Lordzie, musi być Punkt Odniesienia w ustanowianiu prawa. Użyłam argumentu Elektoratu. :)

  Podejrzewam, że następna "polemika" będzie dotyczyła wspaniałości demokracji - no i dowiemy się, jak to Elektorat drogą głosowania może dokonać następnego wyboru i zmienić w ten sposób każde ustanowione prawo, a w jego miejsce "uświęcić" w majestacie prawa choćby największe barbarzyństwo.
 • @Zawisza Niebieski 00:28:18
  Zawiszo, Ty natomiast poczytaj na temat sprawy, którą wytoczył lekarz w Wielkiej Brytanii, którego syn po otrzymaniu szczepionki zapadł na autyzm i co z tego wyszło: Zostały opublikowane tajne dokumenty potwierdzające, że teoria spiskowa dotycząca szczepionek to najprawdziwsza prawda i że narody są ogłupiane, oszukiwane i zatruwane od ponad 30 lat. Wyguglaj sobie vaccine hoax iis over, a potem przeproś Jana.
 • -------------CZARNI -----------
  http://www.youtube.com/watch?v=YFcjLvw-U08
  http://www.youtube.com/watch?v=ZgN3Y6MMFS0

  --------------------------jasność --------------

  http://www.youtube.com/watch?v=pEyxBVhwEHI
 • @Nathanel 00:58:45
  Nathanel, zdaje się, że trafiłeś w 10. Ten wpis wygląda zupełnie inaczej w świetle faktu, że do rządu Tuska weszła niejaka Fuszara, która zawodowo zajmuje się propagowaniem genderyzmu.
  Autor artykułu na ten temat napisał na Tweeter: "Nominacja prof. Fuszary może oznaczać powrót do przegranych projektów. Związki partnerskie jeszcze za Tuska?" http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-fuszara-wchodzi-do-rzadu-co-na-to-srodowiska-kobiece/sj8pn

  Polska leży i dogorywa, a oni będą wciskać nam pseudonaukowe brednie i domagać się zmian prawa i obyczajów. Jak widać, już się zaczęło.
 • wszystkim pod rozwagę
  Ja przy nim wtedy nie byłem ale mówią że powiedział to Piłsudski.

  "Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa państwowego jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających, Polaków tak przyzwyczajonych do życia według obcych szablonów, według obcych narzuconych sposobów życia i metod postępowania, żeśmy prawie za swoje je uznali, że wyrzec się ich z trudnością możemy. Czeka nas pod tym względem wielki wysiłek, na który my wszyscy, nowoczesne pokolenie, zdobyć się musimy, jeżeli chcemy zabezpieczyć następnym pokoleniom łatwe życie, jeżeli chcemy obrócić tak daleko koło historii, aby wielka Rzeczpospolita Polska była największą potęga nie tylko wojenną, lecz także kulturalną na całym wschodzie."
 • @Lotna 02:14:19
  Zrozum jedno, ludzie nie są identyczni, okazuje się, że dla jednych dana substancja jest lecznicza a dla drugich może może stanowić śmiertelne zagrożenie. Penicylina, która uratowała tyle istnień ludzkich podczas I wojny światowej dla części ludzi stanowi śmiertelne zagrożenie, stąd robi się próby penicylinowe. Czy to oznacza, że penicylinę stworzono na szkodę ludzkości? Tak samo dzieje się ze szczepionkami, które dla większości ludzi stanowią ochronę w pewnych przypadkach może dać właśnie taki efekt na jaki się powołujesz. Tyle, że nie oznacza to spisku farmaceutów. Szczepionki spowodowały, że obecnie nie są groźne choroby, na które wymierały całe tysiące ludzi, jak ospa, gruźlica, Oczywiście, jak z wszystkim przesadzać nie wolno. Osobiście nie uważam, że należy szczepić się na grypę, gdyż ogromna zmienność tego wirusa powoduje, że najczęściej szczepionka nie jest skuteczna, a po jej wzięciu człowiek ciężej przechodzi jesienne choroby, choć wiadomo, że jak co roku i w tym roku grypa zabierze ileś tam osób.
  Również zdarzało się w historii, że wprowadzone na rynek leki dawały katastrofalne skutki uboczne, ludzie są ludźmi i czasami chęć zysku przesłania zwykłą ludzka ostrożność. Jak w każdej sprawie istnieje ogromny lobbing farmaceutyczny. Pamiętasz może Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich, który podał do sądu państwo polskie, za to, że szczepionek nie zakupiono, a on na grypę zachorował? Potem okazało się to wielkim przekrętem?
 • @Max von Stirlitz 07:57:54
  Napisano 26.11.2013 - 16:45
  Zgadzam sie z kolegą RobertG. U nas w Polsce nie przyjmuje sie zadnych innych informacji na temat naszej historii poza 2 ksiegami Watykanskimi, ksiega Gala Anonima i Wincentego Kadłubka . Nietrzeba juz pisac ze wymazano w nich jakiekolwiek informacje na temat tego ze Polska jako Lechia (dalej uznawana jako legenda) istniała już długo przed naszą erą. Przykład Biblia : "Księga Sędziów od 15.14 Gdy tak znalazł się w Lechi, Filistini krzycząc w triumfie wyszli na przeciw niego, jego panował guch Pana. Od 15.16 Rzekł wówczas Samson: :Sczęką oślą zabiłęm ich tysiąc" Gdy przystał mówić, odrzucił szczękę i nazwał to miejsce Ramat-Lechi. Od 15.19 Wtenczas Bóg rozwarł szczelinę, która jest w Lechi, tak że wtrysła z niej woda. Sasmon napił się jej wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło "Źródłem Wzywającego". Istnieje ono w Lechi do dnia dzisiejszego"

  Do dziś w Turcji i terenach dawnej persji oficjalna nazwa Polski do Lechistan, a do tej pory na polaków w niektórych częściach Ukrainy i Rosji nazwya się LECHAMI albo LACHAMI!!! Tak samo nazywano nas OFICJALNIE do XIXw na terenie Iraku, Turcji i Iranu (nieoficjalnie dalej to obowiązuje).

  Kolejny dowód na to że obecna historia watykańska kłamie na temat naszego pochodzenia to księgi perskie z pomiędzy VI a III w p.n.e !!! Mowa tam o tym żę Persowie toczyli walki o panownie nad uwczesnym światem ze LECHAMI na ich wschodnich krańcach itp!!! Persowie wszystkich słowian nazywali Scytami, Scytowie ci od imion swich władców (pół-bogów) podzielili się na Scytów-Ukraina, Massagetow-Rosja, Getów i Celtów-Bałkany. W V w p.n.e. Persowie podaja żę LECHIA to koalicja Scytów dowodzona przez Lechów, która wymordowała armie Dariuszowi Wielkiemu, piąty wiek przed naszą ERĄ!!! . Wczesniej o bitwe z Lechami opisuje tez Cyrus Wielki ktory wybral sie na wojne z Massagetami (uwczesni ruscy), ich królowa Tomiryda poprosiła Pierona króla Lechów o pomoc. Opsiane jest to też w "Dziejach" przez Herodota w księdze pierwszej w V w. p.n.e . Nawiązując do Pierona używał on tytułu król królów wszystkich ARIÓW jak Cyrus Wielki co świadczy też o pochodzeniu słowian tz. chciałem podkreślić że zarówno Germanie, Grecy, Słowianie, Celtowie, Nordcycy, jak zwał tak zwał pochodzą od tej samej grupy etnicznej ARIÓW czyli nie ma tak naprawde czegos takiego jak rasa słowiańska czy nordycka bo wszyscy pochodzimy z tej samej linii, a nie to co szerzyli naźiści o rasie panów aryjczykach i podrasie słowian!!! Dowodem potwierdzającym to jest między innymi nasz język ojczysty który wywodzi się z grupy języków indo-europejskich do którego należy między innymi angielski, niemiecki, czeski, hiszpanski, itp itd .

  Kolejne dowody przynosi nam językoznawca prof. Ignacy Pietraszewski ktory jako PIERWSZY z oryginału przetłumaczył pismo święte Persów - AWESTE które wydał własnym nakładem w języku polskim, niemieckim i francuskim w roku w 1857. Wg źródeł Perskich prorok Zororaster latał na wimanach między Persją, a Lechistanem!!! W kraju Lecha utworzył centrum kultu na górze Boga Łyskającego (w języku Polan, inne tłumaczenie Zeusa Grzmiącego). Góra ta to Łyskacz obecnie zwana Łysa Góra! Do tej pory znajduje się tam wał kamienny mający 1,5 km długości oraz pozostałość po świątyni boga Słońca (naszego pierworodnego Boga) inczaj zwanego Chrystusem kosmicznym ( nazwa pochodzi już od wprowadzenia chrześcijaństwa, Mieszko zastosował taki chwyt aby pogodzić stare i nowe wierzenia poniewaz np. data i św. Boże Narodzenie wywodzi się od naszych pierwotych wierzeń kultu perskiego Mitry czyli Słońca, a nie od narodziń Chrystusa bo NIKT naprawde niewie kiedy on się dokładnie urodził. Chodziło tu o przesilenie wiosenne ponieważ tego dnia 25.12 dzien w kalendarzu astronomicznym wydłuża się, a nie 21 grudnia. Słońcem nazywany był wówczas Jezus przez Żydów) .
  Również Pietraszewski jako językoznawca stwierdza że językowo Awesta niema wiele wspólnego z Irańskim (Perski), a raczej podobna jest do staropolskiego jezyka Piastów przykład: w perskich ksiegach mowa jest o religii Zendawesta, która po przetłumaczniu na jezyka Piastów brzmi Zędaszta. Pietraszewski podkreśla że Zędasztą nazywano religię w PL zanim Mieszko I przyjął chrzest w 966 n.e. Dodatkowo wspomnę że Mieszko I przed chrystyzacją bił przed katolickiego Denara z równoramiennym krzyżem oznaczającym Słońce w śród Celtów oraz małymi (wiem że to głupio zabrzmi) odwróconymi sfastykami oznaczającymi "życiodajne słońce" również w śród Celtów. http://www.katalogmo...ys_mieszko1.png .
  W dokumentach Perskich znajdują się rónież informacje że Ariowie którzy zamieszkiwali Azję Środkową w od ok. XX w p.n.e to ta sama celtycka rodzina co Lechowie, którzy poźniej przed wędrówką do europy itp bili się między sobą o władze. Czyli brat bił się z bratem.

  W Aweście Perskiej jest również wzmianka że to Zoroastra przyprowadził tak zwanych pasterzy czyli Celtów do Lechi i osadził ich w okolicach jeziora Gopło i Kruszwicy. Ciekawe jest to że na tak zwanym Pojezierzu Gnieźnieńskim (kujawsko-pomorskie) znajdują się pozostałości dużych miast sprzed ok. 3 tyś. lat, podobnie jak wyżej wymienione Kurchany Kujawskie!!! Szkoda tylko że Polacy ZUPEŁNIE nie są zainteresowani przedkatolicką historią Polski.
  Oczywiscie wiekszosc tych informacji jest ciezko dostepna ale jak ktos chce to sam sobie moze sprawdzic przy odrobinie wysilku. Brak ogroma wieści o naszej historii jest spowodowana tym że kościół po zdobyciu władzy w naszym kraju i w europie wymazał poczęści nasze dzieje, a jak to się mówi "ZWYCIĘZCY PISZĄ HISTORIE".

  Przykładem tego zatajania jest to że my Polacy nie jesteśmy w posiadaniu informacji np. koronacji Bolesława Chrobrego tylko dowiadujemy sie o niej z zagranicznych archiwów!!!! Według źródeł niemieckich Chrobry był koronowany w 1025 roku, a my nie mamy prawie nic. Tak więc kto wie ile jeszcze niewiemy o nas samych!
  Pozdrawiam

  Użytkownik oktawian edytował ten post 26.11.2013 - 20:09

  -1

  [Print this post] #23 [Zakazana archeologia w Polsce: post #23] MEfi.
 • @Zawisza Niebieski 20:52:11
  // Nikt nie ma prawa decydować za drugiego. Każdy kto namawia do rodzenia dzieci o których z badań wiadomo że są mocno zdeformowane winien być obciążony alimentami na utrzymanie tego dziecka. Tylko i wyłącznie rodzice są władni do podejmowania takich decyzji, nikt więcej, a jeśli chcesz za nich tę decyzję podejmować, ponoś również koszty finansowe. //
  @Niebieski, ależ oczywiście że tak. Tylko, że ZWYRODNIALI rodzice, którzy chcą zamordować własne dziecko, niech tej zbrodni dokonują sami, a nie zmuszać do tego lekarza. Lekarz ma leczyć, a nie zabijać.

  @niebieski, Nikt nie ma prawa zmuszać Człowieka do popełniania ZBRODNI !!!

  Jestem za tym, aby pozbawić ochrony prawnej wszystkich aborterów i podżegaczy proaborcyjnych.
 • Nową jakość dał już Pan Jezus gdy ogłosił Ewangelię i uczynił wszystko nowym
  Nową jakość dał już Pan Jezus prawdziwy Król królów i Pan panów gdy ogłosił Ewangelię i uczynił wszystko nowym - dokonując aktu Odkupienia i Zbawienia - umierając na Krzyżu.

  Tenże Chrystus ustanowił Kościół katolicki i wyposażył go w miecz ducha a więc w niezafałszowane Słowo Boże oraz środki zbawcze czyli w sakramenty, aby dzięki nim, uczynić człowieka wolnym i przebóstwionym (człowiek jako świątynia Ducha św. - sanktuarium Trójcy Św.) oraz zdolnym do budowania Królestwa Bożego.

  Kościół jest jedynym cywilizatorem oraz kreatorem metody zorganizowania społeczeństw opartych o prawdę - Ego sum Veritas (J 14,6) i prawo miłości czyli Dekalog.

  Kościół katolicki ma idealny stosunek do najważniejszych kwestii duchowych i również materialnych a więc piękna, prawdy (przyrodzonej - nauki i wiecznej - religia) dobra (bonum communio) oraz materialnych jak zdrowie, dobrobyt czyli dobry żywot zasługujący na Zbawienie.

  Kościół naucza, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem.

  Chrystus powiedział - strzeżcie się;
  1) faryzeuszy czyli tradycjonalistów
  2) sadyceuszy czyli liberałów
  3) herodian czyli polityków.

  Król hiszpański Adolf Mądry mawiał dzięki Ci Boże nie za to, że jestem królem ale za to, iż urodziłem się katolikiem.

  Amen

  PS

  Czy Pani nauczycielka już kupiła sobie Katechizm Kościoła Katolickiego i się nauczyła go na blachę ????
  BO TAK JEST NOWA JAKOŚĆ JAKĄ BÓG DAŁ RODZAJOWI LUDZKIEMU JUŻ 2000 LAT TEMU!!!!
 • @Max von Stirlitz 11:41:12
  ---------- nie wyważa się OTWARTYCH DRZWI

  -tak w ogóle -ciągle ??? CO TO ZA Polacy ?? którzy nie są zainteresowani swoją BIBLIJNĄ HISTORIĄ ??? co to za ludzie ?? którzy chcą DEGENERACJI RASY LUDZKIEJ
 • Czy w Polsce już zaczyna działać hitlerjugend ?
  Ta Pani ma poglądy typowe dla przedstawicielek SZKOŁY FIRERÓW (dziś nazywanymi często SZKOŁAMI LIDERÓW)
  Grupą zawodową najliczniejszą w NSDAP byli nauczyciele nauczania początkowego - niemal 100%.

  WARTO O TYM PAMIĘTAĆ!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=NQ9ge33E5Uc
 • ------------KATOLICY TO ZDRAJCY OJCZYZNY --Polski !!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=-ld711pms7E
 • @Max von Stirlitz 15:02:22
  --jestem w pracy to raz ! - DWA ! KŁAMSTWO WATYKAŃSKIE kładzie się cieniem na Polsce - jej przeszłości i przyszłości !! HISTORIA WŁASNA to makaron na uszy ??
 • @ninanonimowa 15:15:40 ILE CI PŁACĄ ZA SZERZENIE KŁAMSTW I NIENAWIŚCI?
  III.KONSPIRACJA PRZECIWKO PRAWDZIE

  To wszystko dzieje się nie tylko samo, spontanicznie, ale też i dlatego, że jest organizowane, planowane i finansowane. Przez kogo? Przez wrogów Pana Boga. Walka z Bogiem i z religią wielokrotnie była organizowana. Dla przykładu, przypomnijmy tutaj tylko jeden fakt historyczny, dość dobrze znany, ale przez wielu być może zapomniany. Chodzi o konspirację do walki z prawdą, a znaną w historii jako sekta Iluminatów. Została ona założona w roku 1776 przez Adama Weishaupta do walki z religią katolicką, przy pomocy szerzenia racjonalizmu. Papież Pius VI ją potępia w roku 1785, co przerywa jej działalność na prawie sto lat; odżywa bowiem w Niemczech, w roku 1896 i w Austrii, w roku 1922. Ciekawe szczegóły o tej sekcie i o jej walce z religią katolicką podaje niedawno zmarły wielki filozof włoski Michele Federico Sciacca[15].

  Według profesora Sciacca, jednym z iluminatów był Gotthold Ephrain Lessing (1729-81), dobrze znany w historii kultury jako jeden z głównych przedstawicieli Oświecenia (Aufklarung) w Niemczech. Otóż, Lessing rzucił hasło, iż nie należy troszczyć się o prawdę, gdyż, jego zdaniem, prawda przeszkadza w braterskim i spokojnym współżyciu. Jednym ze środków do walki z prawdą był dla niego teatr. Lessing był dramaturgiem i napisał wiele dzieł teatralnych, poświęconych właśnie walce z prawdą, jako "przesądem".

  Iluminizm jest natchnieniem Oświecenia, które głównie odznacza się szerzeniem racjonalizmu w formie zorganizowanej i jednocześnie w wielu krajach, a więc, w Anglii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Polsce itd.; oraz w Stanach Zjednoczonych. To wszystko dzieje się w przededniu Rewolucji Francuskiej, a do której wybuchu przyczynia się. Głównymi przedstawicielami Oświecenia (jako walki z religią chrześcijańską, a jeszcze bardziej jako wysiłku pozbawienia jej cech nadprzyrodzonych) są: Locke, Hume, Adam Smith, D'Alambert, Kant, Voltaire, Herder, Goethe, Pestalozzi itd. Jest to ściśle zorganizowana walka z prawdą przez przemilczanie jej we wszystkich dziedzinach kultury, a więc gardzi się prawdą metafizyczną, naukową, empiryczną, historyczną, socjologiczną, psychologiczną, antropologiczną, biologiczną itd. Ale kto świadomie gardzi prawdą, gardzi też i Chrystusem Panem, który przecież o sobie powiedział: Ego sum Veritas (J.14,6), a więc kto świadomie przemilcza jakąkolwiek prawdę, przemilcza Chrystusa Pana, który jest Prawdą absolutną, zamykając także człowiekowi drogę ku wolności, gdyż Chrystus Pan również powiedział: Veritas liberabit vos (J. 8,32), a więc tylko prawda jest drogą ku wolności.

  Marks, jak wszyscy iluminaci, także odrzuca prawdę a nawet przeczy możliwości jej istnienia, zwłaszcza prawdy metafizycznej, przyjmując jedynie "prawdę chwilową", czyli to co w danym momencie uchodzi za prawdziwe, ale co nie dochodzi nawet do poziomu tzw. "prawdy historycznej", a więc takiej, która może być stwierdzona na podstawie dokumentów. Za Marksem i za iluminatami idą dzisiejsi marksiści, zwłaszcza ci, co weszli do Kościoła, a przede wszystkim teologowie-marksiści i to głównie oni szerzą wewnątrz Kościoła zasadę przemilczania prawdy, zwłaszcza teologicznej, posługując się hasłem "zgody". A więc w imię zgody (reconciliatio), nie spierać się o dogmaty i zasady moralne, czyli że tę postawę walki z prawdą, a więc z Chrystusem Panem, ubiera się w pozory dobroci, a nawet miłości bliźniego: należy przemilczać prawdę, aby komuś nie sprawić przykrości[16].

  Ta konspiracja przeciwko prawdzie znajduje też poparcie w źle rozumianym ekumenizmie, gdyż rzekomo w imię jedności i zgody wysuwa się też hasło przemilczania prawdy. Często się słyszy: "nie mówmy o tym co nas dzieli (dogmaty Wiary, treść Credo, zasady moralne), ale tylko o tym co nas łączy". W ten sposób przemilcza się naukę Chrystusa Pana, a nawet przemilcza się Jego samego, gdyż On jest Prawdą i to jedyną, która jest drogą ku zbawieniu i ku Królestwu Bożemu. Chrystus zresztą nie tylko jest Prawdą, ale i Miłością, i Sprawiedliwością, i Najwyższym Dobrem Wspólnym (Bonum Commune), a więc jest zwornikiem tak społeczeństwa naturalnego, przyrodzonego, jak i nadprzyrodzonego, a więc Kościoła. On jest "kamieniem węgielnym", na którym jest zbudowany Kościół i bez którego nie można zbudować żadnego trwałego społeczeństwa ziemskiego. Przemilczanie Chrystusa jest przemilczaniem wszystkich wartości, a więc budowaniem na piasku, a nawet na próżni, bo przecież nam powiedział: "Beze mnie nic uczynić nie możecie". Wyrugowanie prawdy z życia ludzkiego z konieczności prowadzi do panowania kłamstwa, jest to więc urzeczywistnianie zasady marksowskiej rewolucji komunistycznej "alle Verhaltnisse umzuwerfen", odwrócić wszystkie stosunki, przewrócić wszystko do góry nogami, w miejsce Prawdy – Chrystusa Pana wprowadzić Kłamstwo – Szatana.  IV.

  ZAKOŃCZENIE


  Nil desperandum; wszystko powyżej omawiane było przez Chrystusa Pana przewidziane i zapowiedziane, nie powinno więc być dla nas zaskoczeniem. A dlaczego Bóg to dopuszcza? Najprawdopodobniej dla wypróbowania nas i naszej wierności wobec Chrystusa Pana i Jego nauki. Zresztą, od początku istnienia Kościoła tak było. Wystarczy czytać Dzieje Apostolskie i Listy apostołów, aby stwierdzić, iż już w pierwszym wieku Kościół był atakowany nie tylko z zewnątrz, przez prześladowania, ale i od wewnątrz, przez różne herezje, przez ambicje personalne, przez wpływy kultur i zwyczajów pogańskich itd. I tak jest przez niemal całą historię Kościoła, a mimo to cudownie zachowuje się czysta i nieskażona nauka Chrystusa Pana i jest to najlepszym dowodem stałej obecności Ducha Świętego w Kościele.

  Ale Duch Święty działa przez ludzi, przez tych chrześcijan, którzy są gotowi do ofiarnej walki w obronie Wiary, a więc do takiej postawy, za którą trzeba cierpieć. Należy więc słuchać wezwań Papieży, zwłaszcza tych z ostatnich dwóch stuleci. A te wezwania Namiestników Chrystusa Pana żądają od nas unikania wszelkich "nowinek" i szanowania tradycyjnej nauki Kościoła, a więc wierności dla "filozofii chrześcijańskiej" (phiiosophia perennis) i dla tradycyjnej teologii (Theologia perennis), gdyż obie służą Prawdzie, czyli Chrystusowi Panu.

  Uzbrojeni w tradycyjną filozofię chrześcijańską i w tradycyjną teologię Kościoła, śmiało i z pełnym poczuciem odpowiedzialności przed Bogiem, możemy wkraczać w progi XXI wieku, a więc w trzecie tysiąclecie Chrześcijaństwa.

  ----------------------------
  http://www.fronda.pl/blogi/czytanki-dawne-i-nie-tylko/upadek-filozofii-przyczyna-upadku-teologii,17664.html?page=3&
 • Pewien mój niesmak wzbudza tytułowa fotografia.
  Ta odrażająca grupa agentów udających że się modlą. Bez złudzeń, tam nie ma katolików, tam nie ma antykomunistów, tam nie ma polskich patriotów. Tam są śmieci pozbierane przez lata po Polsce przez CIA i MOSSAD.
  Sugerowanie że środowiska Kaczyńskiego, Sakiewicza, Targalskiego są katolickie jest szczególnie groźnym rodzajem antypolskiej propagandy. A wystarczy choćby zwrócić uwagę na szczególnie duże natężenie rozwodów w tych środowiskach. Nawet taki Cejrowski, co gębę miał pełną wszelkich frazesów, wymienił żonę na nowszy model. Już pomijając to że Wildsztejn, Perejra czy Hajke to stare słowiańskie nazwiska. Jest to zupełnie żałosna patriotyczno-katolicka maskarada. Jak można tego nie widzieć.
 • @antares 00:34:50
  Wybitnie ohydny tekst. A skąd wiesz człowieku, co ta kobieta przeszła. Jakim prawem twierdzisz, że Bóg uczynił ją jałową za karę!!! Poczytaj! Bóg od początku nie chciał śmierci i krzywdy!!!! Owszem, karał, ale nie wmówisz mi , że od dzieciństwa w ramach kary komuś Bóg daje jakąś niepełnosprawność. To znaczy, że co? Że jak rodzi się dziecko z wadą serca, to ono z góry jest ukarane przez Boga? Coraz częściej wychodzi na to, że katolicy kompletnie nie wiedzą nic o Bogu - z prostej przyczyny - nie czytają Jego słów!!!! Stado ignorantów i kłamców !

  Panie Zawiszo - co Pan jeszcze robi wśród tych ludzi?
 • @vortex 17:17:12
  Zastanawiałam nad ich gestem. :) Czy zosali sfotografowani w czasie robienia znaku krzyża, czy też jest to znak (z głębi serca) lojalności? :o
  http://1.bp.blogspot.com/-HqMiSwNCo-c/UDp9lQwlRUI/AAAAAAAAIls/CJdKRe5L_2g/s1600/HandHeartThumpUp.gif
 • @Zawisza Niebieski 07:01:32
  Penicylina to nie szczepionki, a co do reszty, proszę się zapoznać z materiałem, o którym mówiłam, bo powtarzasz wyświechtane frazesy, którymi firmy farmaceutyczne posługują się do reklamowania szczepionek. Jeśli skala negatywnych skutków ubocznych jest ukrywana, jak również fakty dotyczące rzeczywistemu zapobieganiu chorobom w wyniku szczepień, to z czym mamy do czynienia, jeśli nie ze spiskiem?
 • @Max von Stirlitz 19:59:17
  To tylko potwierdza moje zdanie - typowe zachowanie wielbiciela episkopatu.
 • @Max von Stirlitz 20:57:17
  Jestem jak większość Polaków obligatoryjną katoliczką -TWIERDZĘ, że !!! kościół katolicki ZABIŁ WSZYSTKO co było wartościowe w Narodzie polskim .ZBRODNIĄ KK jest !! PODWÓJNA MORALNOŚĆ Polaków ,ROZBICIE słowiańskiej RODZINY !!! tzn. ja i Bóg wystarczy .KLAN / wujkowie/stryjkowie/stryjenki /cioteczki itd .stały się niepotrzebne .EGOIZM katolików skłócił cały Naród -pozbawił go INSTYNKTU SAMOZACHOWAWCZEGO !!! .MÓZG Narodu został przez KLER wypreparowany .Polaka samodzielnie myślącego przerobiono na BEZMÓZGIEGO!! polakokatolika WROGA własnego państwa .
  KOŚCIÓŁ KATOLICKI jest NAJWIĘKSZYM ZŁEM !! jakie mogło spotkać SŁOWIAN -SYNAGOGA SZATANA ukradła nam Słowianom DUSZE ,RADOŚĆ ŻYCIA i Polskę

  Od dziecka wnikliwie obserwuję -ŚWIAT i LUDZI -TWIERDZĘ ,że !! KK nie wniósł !!!!!! NICZEGO DOBREGO do naszego życia !! jedynie ZDEMORALIZOWAŁ nas Polaków ---ODPUSZCZANIE GRZECHÓW już nie trzeba było zastanawiać się nad swoim postępkiem -przecież 3 puknięcia w deskę ZWALNIA od ---gryzącego sumienia

  --------SUMIENIE CZYSTE bo nie używane -wystarczy pójść do kościoła ,wyspowiadać się , odpokutować / 3 zdrowaśki / i DALEJ !!! NIKCZEMNĄ KANALIĄ można być ---------wystarczy być katolikiem -obligatoryjnie się jest już lepszym --------Polak /Polakowi WILKIEM doskonale to widać na emigracji !!! --tam już można NIE UDAWAĆ !! podwójna moralność objawia się w całej okazałości

  ----SŁOWIAŃSKIE WARTOŚCI wyniesione z mojego dzieciństwa -PONOSZĄ CODZIENNIE KLĘSKĘ w zetknięciu się z PODWÓJNĄ KATOLICKĄ MORALNOŚCIĄ --SŁOWO !! już nie istnieje

  -----my Słowianie -SŁOWEM STALIŚMY i ono było naszym FUNDAMENTEM --kościół katolicki ZŻARŁ nas ! Naród i nasze SŁOWO
 • @Max von Stirlitz 20:57:17
  Nie. Bóg nie jest tylko jeden - sam mowi, że nie będziesz miał cudzych, ale nie mówi, że ich nie ma! Czytaj Biblię, a nie szukaj w niej obrazków.

  Kościół katolicki nie jest żadną ostoją, jest ...religią - wymyśloną przez ludzi w celu zbierania pieniążków od innych ludzi...

  Jak myśli parch? Zapytaj parcha...Nawet nie wiem kto to jest, więc...skieruj kroki do parcha - ty wiesz lepiej gdzie.
 • DEKLARACJA WIARY I SUMIENIA NAUCZYCIELI POLSKICH
  http://janusz.neon24.pl/post/111318,deklaracja-wiary-i-sumienia-nauczycieli-polskich
  Takie będą Rzeczypospolite jakich też dzieci chowanie!!!
 • @Max von Stirlitz 22:00:45
  http://kefir2010.wordpress.com/2013/02/18/zakazana-historia-kosciol-katolicki-a-rozbiory-polski/

  https://bialczynski.wordpress.com/tag/rozbiory-polski/

  http://grabowisko.salon24.pl/565976,okragly-stol-kosciol-sprawca-iv-rozbioru-polski

  http://marucha.wordpress.com/2012/06/14/zydzi-a-rozbior-polski/

  ---------itd !!! tu na Śląsku gdzie mieszkam KOŚCIÓŁ KAT-jest niemiecką opoką
 • @ninanonimowa 22:23:51
  http://www.bibula.com/?p=35933
 • @Janusz Górzyński 22:17:27
  -----------------a takie RZECZYPOSPOLITE ----ROZBIORY !!!!!
 • @LordConqueror 22:46:27
  http://www.youtube.com/watch?v=VQxQsNJJnXc
 • @LordConqueror 22:52:30
  ------2 ksywki i 1 głowa -no ! no ! -- schizofrenia jak nic -niebawem
 • @LordConqueror 19:48:13
  Bingo.
  A odpowiedź Elektroratu na pkt 4, to niech elektorat wymusi (ciekawe jak - hehe) na np. islamistach będących coraz większym zagrożeniem (mam na myśli podwórko europejskie). Trzeba otóż działać w myśl jednej moralności i etyki, tej, która ukształtowała Europę. Rozmienianie się na dróbne milionów etyk i sumień doprowadzi do tego, co już się dzieje na zachodzie...
  Sry za oftop.
 • @KOSSOBOR 22:50:19
  Niom.
 • @Hanna Kowalczyk 22:55:47
  Ma Pani 7 lajków, a Pan Górzyński 4, 7 tys.

  Jeśli wierzy Pani w demokrację, to sama Pani widzi.

  My, katolicy nie jesteśmy jednak zwolennikami demokracji, przyznajemy więc Pani prawo do wyznawania własnej wiary.

  My, katolicy chcemy jednak, by dzieci katolików uczyli katolicy.

  Dla innowierców można zrobić odrębne klasy lub szkoły, szanując ich wolność.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej