Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
24 posty 165 komentarzy

Hania_Elektorat

Hanna Kowalczyk - Jestem jeszcze na Neonie ze względu na posty pana B. Jeznacha, którego bardzo cenię.

Prezydencki Projekt Ustawy o Samorządzie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czytelne pokazanie zmian ( KORZYSTNYCH ! ) w stosunku do obowiązującej ustawy. Warto propagować i popierać.

 

 

Przed zmianą

Po zmianie

Ilu wyborców musi zagłosować aby referendum było ważne

30%

Niezależnie od liczby głosujących

Liczba podpisów pod wnioskiem o referendum

10% mieszkańców gminy (powiatu)

5% mieszkańców województwa.

Bez możliwości zmiany.

10% mieszkańców gminy (powiatu)

5% mieszkańców województwa.

Władze samorządowe mogą obniżyć te progi.

Wymagana frekwencja podczas odwoływania władz

Co najmniej głosujących w wyborach

Co najmniej 100% głosujących w wyborach

Możliwość organizowania kilku referendów w tym samym miejscu i czasie

Brak takiej możliwości (decyzja PKWhttp://goo.gl/nAsC3 zabraniała tego)

Jawne zezwolenie na organizację kilku referendów w tym samym czasie i miejscu.

Termin realizacji decyzji referendalnej

Niezwłocznie

Nie później niż w terminie 3 miesięcy, przez wydanie odpowiednich aktów normatywnych, bądź podjęcie innych działań.

Zmiana decyzji podjętej w referendum

Brak zakazu/zezwolenia w sprawie zmiany decyzji

Zakaz podejmowania decyzji sprzecznych z wynikiem referendum na przestrzeni co najmniej 2 lat chyba, że zmiana wynika z wynika ze zmiany innych przepisów prawa lub w kolejnym referendum została podjęta inna decyzja.

Poniżej szczegółowe zmiany w konkretnych przepisach:


Przed zmianą


Po zmianie

 

Art. 4.

Referendum przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1, z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej:

 1)  10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu,

 2)  5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.

Art.4.

1. Referendum przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1, z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, lub na wniosek co najmniej:

1)    10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu,

2)    5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.

2.    Organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego może w drodze uchwały ustalić progi procentowe niższe niż określone w ust. 1.

3.    Uchwała, o której mowa w ust. 2, jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od dnia jej podjęcia.”;

 

1c.  Uchwała rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podejmowana jest w trybie art. 28a albo art. 28b ustawy, o której mowa w art. 6 pkt 1.

2)    w art. 5 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c.    Uchwała rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podejmowana jest w trybie art. 28b ustawy, o której mowa w art. 6 pkt 1.”;

 

Art. 7.

Przedmiotem referendum gminnego może być również samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy; w tych sprawach rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum.

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7.

1. Przedmiotem referendum lokalnego może być również samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie samoopodatkowania może nastąpić wyłącznie w drodze referendum.”;

 

Art. 9.

1.  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1c.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera:

 1)  pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane mieszkańcom jednostki do wyboru,

 2)  termin przeprowadzenia referendum,

 3)  wzór karty do głosowania oraz wzory nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a,

 4)  kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

3. W przypadku gdy przedmiotem referendum gminnego jest samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne, uchwała rady gminy wskazuje również cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania.Art. 11. 1. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:

 1)  grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego - także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,
4) w art. 9:

a) po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z własnej inicjatywy organu stanowiącego lub na wniosek organu wykonawczego.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, gdy przedmiotem referendum lokalnego jest samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne, uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wskazuje również konkretny cel lub cele oraz szczegółowo określa projektowane zasady samoopodatkowania a także ustala okres, na jaki samoopodatkowanie ma być wprowadzone, z uwzględnieniem przepisu art. 65a ust. 2.”;

5)    w art. 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    grupa co najmniej 15 mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu mieszkańców gminy, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,”;

 

Art. 12. 2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

 1)  jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli - nazwiska, imiona, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich członków grupy oraz wskazanie osoby będącej jej pełnomocnikiem,

6)    w art. 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    jeżeli inicjatorem referendum jest grupa mieszkańców – nazwiska, imiona, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich członków grupy oraz wskazanie osoby będącej jej pełnomocnikiem,”;

 

Art. 14.  2. Podpisy zbiera się na kartach, z których każda zawiera informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać. Karta zawiera również:

 1)  nazwiska i imiona członków grupy oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika, jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli,

7)    w art. 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    nazwiska i imiona członków grupy oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika, jeżeli inicjatorem referendum jest grupa mieszkańców”;

 
Art. 55.  1. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.


Art. 59. 5. Po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu łatwo dostępnym dla obywateli, jednego z egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie.

8) po tytule rozdziału 8 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

Art. 48a. W jednym dniu, przy wykorzystaniu tych samych terytorialnych i obwodowych komisji do spraw referendum może być przeprowadzone kilka referendów przeprowadzanych z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek mieszkańców w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego.”


9) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. 1. Referendum jest ważne, niezależnie od liczby biorących w nim udział mieszkańców uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.


    2. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy wzięło w nim udział nie mniej osób, niż wzięło udział w wyborach tego organu”.10)    art. 59 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.    Po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców, jednego z egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie.”;

 

Art. 65.  Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.


 

11)    art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art.65. 1.   Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników referendum, podejmie czynności w celu realizacji wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem w szczególności przez wydanie odpowiednich aktów normatywnych, bądź podjęcie innych działań.


2.   Organy jednostki samorządu terytorialnego nie mogą podejmować działań sprzecznych z rozstrzygającym wynikiem referendum w terminie 2 lat od dnia ogłoszenia wyników referendum, chyba że działania takie są konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa lub wynikają z rozstrzygającego wyniku kolejnego referendum.”;

   

12) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu:

Art. 65a. 1. Czynnością, o której mowa w art. 65 ust. 1, może być w szczególności podjęcie przez organ stanowiący uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie samoopodatkowania się mieszkańców – jeżeli realizacja rozstrzygającego wyniku referendum spowodowałaby znaczną stratę finansową lub będzie niemożliwa lub znacznie utrudniona ze względu na brak środków finansowych.

2. Skala samoopodatkowania musi być tak ustalona, by uzyskane z tego źródła dochody nie były wyższe niż odpowiednio: konieczna do poniesienia strata finansowa wynikająca z realizacji rozstrzygającego wyniku referendum lub wydatki konieczne do realizacji rozstrzygającego wyniku referendum.

3. Brak rozstrzygnięcia w referendum w przedmiocie samoopodatkowania zwalnia organy jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku podjęcia dalszych czynności w celu realizacji rozstrzygającego wyniku wcześniejszego referendum.”
Stanowisko Stowarzyszenia Demokracja Bezpośrednia dotyczące Prezydenckiego Projektu Ustawy o Samorządzie w sprawie zmian

KOMENTARZE

 • OK ale...
  Wszystko fajnie, za wyjątkiem co najmniej 100% progu przy odwoływaniu władz. Załóżmy w czasie wyborów było uprawnionych do głosowania w gminie - 3000 mieszkańców. Wszyscy wzięli udział w wyborach (nieprawdopodobne ale możliwe). W ciągu 2 lat po wyborach ilość uprawnionych spadła do 2950. Wszyscy znów poszli do urn i wzięli udział w referendum. Ważne nie będzie. Czy o to chodzi?
 • @LeAN 12:21:52
  Organizatorzy zapomnieli, że mamy XXI wiek i bez jednej cyferki kodu nie uruchomią żadnej demokracji. Referendum na siłę jest możliwe jak dawniej w starym znanym stylu „3 x TAK”. Taka forma nauki Polaków demokracji, trwa od 1945 roku
 • @LeAN 12:21:52
  Zdecydowana większość zmian (szczególnie te podkreślone) jest korzystna. Odn 100% progu zdania są podzielone ( dotyczy wyłącznie odwoływania władz).
 • @Hanna Kowalczyk 22:20:42
  Przy odwoływaniu władz, lepiej byłoby zapisać konkretne okoliczności, w których tę władzę należałoby odwołać. I czy wtedy, nie lepiej w takim wypadku, zamiast referendum w sprawie odwołania władz, przeprowadzić nowe wybory? Tak chyba byłoby sprawniej. Przykład obecnie Warszawa. Tygodnie zbierania podpisów. Następnie liczenie tychże. Wreszcie sukces - termin referendum. I tu schody - frekwencja. Będzie odpowiednia - referendum ważne. Nie - strata czasu i pieniędzy. Referendum ważne i p. Hania odwołana. Premier wyznaczy komisarza do czasów wyborów - może nim być p. Hania, a ze względu na to, że do wyborów tylko rok, wybory mogą się nie odbyć. Warto więc byłoby wprowadzić zapis o tym, że władze samorządowe są powoływane na 4-letnią kadencję. Tak jak sejm i senat. Odwołano burmistrza i RM po 2 latach. Wybrano nowego burmistrza i nową RM na cztery lata, a nie tylko na dokończenie kadencji odwołanych władz.
 • @Hanna Kowalczyk 22:20:42
  http://m.nowyekran.net/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,2,0.jpg
  Droga Pani, czas od 1945 roku już pokazał wiele zmian, bez korzyści dla Polaków. Więc, bez naprawy błędu steru nierównowagi władzy, żadne wybory nic nie znaczą. Czy, będziemy siedzieli na prawej burcie, czy lewej burcie z zablokowanym sterem pływać można tylko w kółko, bez osiągania celu. Żadna zmiana pozycji na wygodniejszą, nas nie uratuje, gdy zabraknie paliwa. Na prosty kurs rozwoju gospodarczego może skierować naprawa błędu steru władzy z 3 kierunków na 4 kierunki w Konstytucji III RP….. Jaki ma Pani cel prezentować niby korzystne warunki? Jaki sens mają różne, nawet kombinowane głosowania na system nieregulowany, który potrafi kręcić się w kółko, aż zabraknie paliwa? Polska Demokracja Kwantowa.
 • @goodness 11:20:50
  Jaki ma cel? - nie wiem, co wreszcie zaskoczy i spowoduje zmiany. Warto wspierać każdą nitkę, która zwiększa wpływ obywateli. Czy potrafimy mądrze wybierać? Może najpierw należy nauczyć się decydować na szczeblu lokalnym, a dojdziemy do systemu szwajcarskiego?
 • @Hanna Kowalczyk 13:32:56
  Jaki ma cel? - nie wiem, co wreszcie zaskoczy i spowoduje zmiany. Warto wspierać każdą nitkę, która zwiększa wpływ obywateli. ………. Właśnie wspiera Szanowna Pani, kręcenie społecznością w sposób świadomy, wiedząc o fałszywym sterze w systemie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej